Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Brût Amsterdam

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: Brût Amsterdam

Vestigingsadres:  Witte de Withstraat 126, 1057 ZH Amsterdam

Telefoonnummer: 020-7746305

E-mailadres: info@brutamsterdam.nl

KvK-nummer: 56984464

Btw-identificatienummer: NL192142501B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving en foto’s zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Foto’s dienen hierbij als voorbeeld; het geleverde product kan afwijken in kleur of gesteldheid. Ondernemer garandeert minimaal de kwailteit zoals deze is afgebeeld.

3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o    de prijs inclusief belastingen;

o    de eventuele kosten van aflevering;

o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indien de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Ondernemer draagt zorg voor een veilige webomgeving om elektronische betaling mogelijk te maken.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1.    De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

2.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig om gaan met het product. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

3.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

4.     Restitutie van het aankoopbedrag zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, worden terug betaald.

 

Artikel 7 – De prijs

1.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

2. Ondernemer hanteert de margeregeling zoals deze door de Belastingdienst is voor geschreven voor de handel in gebruikte goederen. Bedrijven kunnen derhalve geen BTW terug vorderen.

 

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

1.     Ondernemer staat er voor in dat alle producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, mits anders vermeld.

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

1.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

2.     Ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

3.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dit geval voor rekening van ondernemer.

4.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.    Wanneer Brût Amsterdam aansprakelijk is voor schade bij de uitvoering van een opdracht, is deze beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering ((Nationale-Nederlanden – polisnummer 300-21653223) aanspraak geeft met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Indien geen uitkering op de polis volgt, wordt iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Brût Amsterdam in het kader van de desbetreffende opdracht heeft ontvangen.

6. Levering geschiedt uitsluitend in Nederland, tenzij anders overeen gekomen.

Artikel 10 – Geschillen

1.     Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.    Al het beeldmateriaal op www.brutamsterdam.nl is eigendom van Brût Amsterdam en mag niet zonder toestemming worden gekopieerd of voor commerciële doelen worden gebruikt.